برنامه هفتگی اعضای هیات علمی گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

دکتر پیمان

دکتر واحدیان شاهرودی

دکتر طهرانی

دکتر قلیان اول

دکترتاجفرد

دکتر مهدیزاده

دکتر توکلی