لاگ بوگ کارآموزی کارشناسی ناپیوسته(مراکز بهداشتی)

 لاگ بوگ کارآموزی کارشناسی پیوسته ترم 7( مراکز بهداشتی)

لاگ بوک کارآموزی کارشناسی پبوسته ترم 8(مرکز جامع خدمات بهداشتی)

برنامه  کارآموزی کارشناسی ناپیوسته ترم 4 بهداشت عمومی نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398

برنامه  کارآموزی کارشناسی پیوسته ترم 7 بهداشت عمومی نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398

دانلود چک لیست فعالیتهای انجام شده درخانه بهداشت