نام و نام خانوادگی: دكتر نوشین پیمان
تحصيلات: دکترای تخصصی آموزش بهداشت
سمت/ رتبه: دانشيار
پست الكترونيك: peymann[at]mums.ac.ir
آدرس محل کار: دانشکده بهداشت
تلفن تماس: 7- 05138515118
رزومه : فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)