برگزاری پنجاه و یکمین جلسه ژورنال کلاب گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته پنجاه و یکمین جلسه ژورنال کلاب گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت با مشخصات زیر برگزار خواهد شد. شرکت برای سایر دانشجویان و اساتید محترم آزاد است.


(شرکت در حداقل 5 ژورنال کلاب و ارائه در حداقل 2 ژورنال کلاب شرط لازم برای ارائه مجوز دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد گروه گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت می باشد.)

 

Title:   The health belief model and number of peers with internet addiction as inter-related factors of Internet addiction among secondary school students in Hong Kong

  journal: BMC Public Health (2016) 16:272    

ارائه دهنده: محمود فخار

دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

استاد راهنما: سرکار خانم دکتر مهدیزاده

زمان برگزاری: سه شنبه 98/08/28، ساعت: 12

مکان برگزاری: دانشکده بهداشت _ گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت- اتاق شوراءf