طرح درس و دوره ها

چاپ

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دکتر نوشین پیمان

                  طرح دوره ها                                                                                     طرح درس ها                                       
طرح دوره نظریه ها و الگوهای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 2  طرح درس نظریه ها و الگوهای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 2
طرح دوره تکنولوژی و روش های آموزشی طرح درس تکنولوژی و روش های آموزشی
 طرح دوره نظریه ها و مدل های برنامه ریزی و تغییر رفتار سلامت
 طرح درس نظریه ها و مدل های برنامه ریزی و تغییر رفتار سلامت
طرح دوره آموزش بهداشت و ارتباطات
 طرح درس آموزش بهداشت و ارتباطات

دکتر محمد واحدیان-شاهرودی

 

                  طرح دوره ها                                                       
                             طرح درس ها                                       
طرح دوره اصول و فنون مشاوره در آموزش بهداشت  طرح درس اصول و فنون مشاوره در آموزش بهداشت
طرح دوره ارتباطات در آموزش بهداشت و ارتقائ سلامت طرح درس ارتباطات در آموزش بهداشت و ارتقائ سلامت
 طرح دوره ارتقای سلامت و سبک زندگی سالم  طرح درس ارتقای سلامت و سبک زندگی سالم
  طرح دوره روش تحقیق در علوم بهداشتی    
طرح دوره اقدامات بهداشتی و کمک های اولیه در شرایط اضطراری    
 طرح دوره آشنایی با کامپیوتر    
طرح دوره کاربرد کامپيوتر در تحليل داده هاي بهداشتي    
 طرح دوره اکولوژی انسانی    

 

دکتر هادی طهرانی

                  طرح دوره ها                                                                                     طرح درس ها                                       
طرح دوره روش پژوهش در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت  طرح درس روش پژوهش در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
طرح دوره روش تحقیق در علوم بهداشتی طرح درس روش تحقیق در علوم بهداشتی
 طرح دوره جامعه شناسی سلامت
 طرح درس جامعه شناسی سلامت
طرح دوره بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی
 طرح درس بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی
طرح دوره برنامه ریزی مداخلات آموزش بهداشت و ارتقای سلامت    
   

دکتر مهدی قلیان اول

  طرح دوره ها                                                                                     طرح درس ها                                       
طرح دوره ارتباط در آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت   طرح درس ارتباط در آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 
طرح دوره اصول برنامه ریزی بهداشتی طرح درس اصول برنامه ریزی بهداشتی

دکتر محمد تاجفرد

                  طرح دوره ها                                                      
                             طرح درس ها                                       
طرح دوره اقدامات بهداشتی و کمک های اولیه در شرایط اضطراری  طرح درس اقدامات بهداشتی و کمک های اولیه در شرایط اضطراری

 

دکتر مهذالسادات مهدیزاده

                  طرح دوره ها                                                                                     طرح درس ها                                       
طرح دوره پژوهش کيفي در آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت  طرح درس پژوهش کيفي در آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
طرح دوره بهداشت مادران و کودکان طرح درس بهداشت مادران و کودکان
 طرح دوره بهداشت باروري
 طرح درس بهداشت باروري
  طرح دوره تکنولوژي آموزشي
 طرح درس تکنولوژي آموزشي
طرح دوره کارآموزی در عرصه  
   طرح درس کارآموزی در عرصه

دکتر بلین توکلی

                  طرح دوره ها                                                      
                             طرح درس ها                                      
طرح دوره کلیات محیط زیست  طرح درس کلیات محیط زیست

 

دکتر بلین توکلی