اولویت های پژوهشی اعضای گروه

چاپ

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دکتر نوشین پیمان

                                              اولویت های پژوهشی سرکار خانم دکتر نوشین پیمان                          

کاربرد استفاده از الگوها و نظریه های آموزش بهداشت در پژوهش  ارتباط بهداشتی
ارتقاء سلامت و کاهش خطرات ناشی از بیماری های مزمن سلامت زنان
 سواد سلامت در بیمارستان ها و مراکز آموزشی
 مباحث مربوط به سواد سلامت
سلامت مادر و کودک  بهداشت باروری و رفتارهای باروری در زنان
چاقی و فعالیت فیزیکی پژوهش در آموزش
دیابت و فشارخون شیردهی انحصاری

دکتر محمد واحدیان شاهرودی

                                        اولویت های پژوهشی جناب آقای دکتر  محمد واحدیان شاهرودی                                                

روشهای ارتقای سواد سلامت  روشهای ارتقای سبک زندگی سالم(فعالیت بدنی ، تغذیه ،....)
فشارخون و مشکلات و بیماریهای ناشی از آن مشکلات و بیماریهای روانی
 دیابت و مشکلات و بیماریهای ناشی از آن
 پیشگیری از بیماری های غیر واگیر

 

دکتر هادی طهرانی

                                            اولویت های پژوهشی جناب آقای دکتر هادی طهرانی                                                              

رسانه و مداخلات آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت  فعالیت فیزیکی و سبک زندگی سالم
سلامت روانی در آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت رسانه های دیجیتال و مداخلات آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
 سلامت در گروه های سنی بویژه سالمندان
 کابرد الگوها و تئوری های آموزش بهداشت در پژوهش

دکترمهدی قلیان اول

                                          اولویت های پژوهشی جناب آقای دکتر مهدی قلیان اول                                                              

فشارخون و مشکلات متعاقب آن  روشهای ارتقای سبک زندگی سالم(فعالیت بدنی ، تغذیه ،....)
کاربرد الگوها و نظریه ها در آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت بیماری های واگیر و غیرواگیر

دکترمحمد تاجفرد

                                             اولویت های پژوهشی جناب آقای دکتر محمد تاجفرد                                                                

    بیماری های قلبی عروقی و مشکلات ناشی از آن  بیماری های غیرواگیر                                             

دکتر مهرالسادات مهدیزاده

                                        اولویت های پژوهشی سرکار خانم دکتر مهرالسادات مهدیزاده                                                      

سلامت اجتماعی در گروه های مختلف جمعیت  مطالعات کیفی در آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
سلامت جوانان و نوجوانان سلامت سالمندان
 دیابت و مشکلات و بیماریهای ناشی از آن
 سلامت خانواده
کاربرد نظریه ها و مدلها در مداخلات آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت    

دکتر بلین توکلی

                                         اولویت های پژوهشی سرکار خانم دکتر سیده بلین توکلی ثانی                                                   

طراحی مداخلات آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت برای ارتقاء دانش و فرهنگ، حفاظت از محیط زیست، استفاده بهینه از منابع و انرژی، کاهش مداوم آلودگی محیط زیست

 ارزیابی و کنترل ریسک های بهداشتی

طراحی مداخلات آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت برای پیشگیری از آسیب ها،بیماری ها و عوامل زیان آور محیط کار

شناسایی و ارزیابی آلودگی های محیطی برای سلامت انسان

دکتر بلین توکلی