کارآموزی

چاپ

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

لاگ بوگ کارآموزی کارشناسی ناپیوسته(مراکز بهداشتی)

 لاگ بوگ کارآموزی کارشناسی پیوسته ترم 7( مراکز بهداشتی)

لاگ بوک کارآموزی کارشناسی پبوسته ترم 8(مرکز جامع خدمات بهداشتی)

برنامه  کارآموزی کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1398

برنامه  کارآموزی کارشناسی پیوسته ترم 7 بهداشت عمومی نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398

دانلود چک لیست فعالیتهای انجام شده درخانه بهداشت