گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

هیات علمی

اعضای هیات علمی گروه

برنامه روزانه اعضای هیات علمی

برنامه روزانه اعضای هیات علمی

لاگ بوگ

لاگ بوگ و برنامه های کارآموزی

طرح دوره طرح درس

طرح دوره و درس اساتید گروه

IMAGE اطلاعیه هشتاد و نهمین جلسه ژورنال کلاب گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
چهارشنبه, 16 آذر 1401
با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته هشتاد و نهمین جلسه ژورنال کلاب گروه آموزش... ادامه مطلب ...
IMAGE اطلاعیه هشتاد و هشتمین جلسه ژورنال کلاب گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
شنبه, 05 آذر 1401
با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته هشتاد و هشتمین جلسه ژورنال کلاب گروه آموزش... ادامه مطلب ...
IMAGE اطلاعیه هشتاد و هفتمین جلسه ژورنال کلاب گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
شنبه, 28 آبان 1401
با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته هشتاد و هفتمین جلسه ژورنال کلاب گروه آموزش... ادامه مطلب ...
IMAGE اطلاعیه: هشتاد و ششمین جلسه ژورنال کلاب گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
شنبه, 21 آبان 1401
با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته هشتاد و ششمین جلسه ژورنال کلاب گروه آموزش... ادامه مطلب ...

آموزش سلامت آن بخش از مراقبت های بهداشتی است که برتاثیر عوامل رفتاری بر سلامت تکیه نموده و با مردمی آغاز می شود که سالم بوده و علاقمند به توسعه معیارهای سلامت فردی و اجتماعی هستند و به آن ها در گسترش شیوه زندگی موثر در حفظ و ارتقای سلامت کمک می کند.

آموزش سلامت ترکیبی از تجارب یادگیری تسهیل کننده اتخاذ داوطلبانه رفتار سالم است که منجر به تامین ، حفظ و ارتقای سلامت شده و ترکیبی از حمایت های آموزشی ، ساختاری ،اقتصادی و محیطی برای تعالی رفتار سالم است .

آموزش سلامت هرچند وظیفه ای ایست برای تمام مراقبین سلامت اما خود علمی است که ریشه در مجموعه ای از علوم تربیتی ، رفتاری، روان شناسی ، مردم شناسی ، جامعه شناسی ، ارتباطات ، اطلاعات پزشکی و بهداشتی داشته و متناسب با توسعه این علوم و گذر دوران توسعه می یابد.


رسالت گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

از انجاييکه هدف اصلی و اساسی هر راهبرد بهداشتی پيشبرد و ارتقای سلامت مردم و همچنين کيفيت زندگی آنها است , بنابراين توسعه آموزش سلامت برای تحقق اين هدف ضرورت دارد از اینرو رسالت گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت توسعه و تسهيل فعاليت های آموزش و ارتقای سلامت در كشور به منظور توانمندسازی مردم براي ارتقاي سلامت خود، خانواده و جامعه اي كه در آن زندگي مي كنند در راستای سند چشم انداز بيست ساله و برنامه هاي توسعه کلان اقتصادی،سياسی،اجتماعی و فرهنگی کشور است