جناب آقای دکتر محمد تاجفرد
معاون آموزشی گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت از سال 1394 تاکنون.
 رشته تحصيلي: سلامت جامعه
مرتبه علمي: استادیار
خیابان دانشگاه  - بین دانشگاه  16 و 18 - دانشکده بهداشت- گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
 تلفن محل كار:31892204(9851+)، 31892210(9851+)
رایانامه :Tajfardm@mums.ac.ir