رشته تحصيلي: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
مرتبه علمي: استاد
خیابان دانشگاه  - بین دانشگاه  16 و 18 - دانشکده بهداشت- گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
 تلفن محل كار:31892201(9851+)، 31892210(9851+)
رایانامه :peymann@mums.ac.ir
 رشته تحصيلي: سلامت جامعه
مرتبه علمي: استادیار
خیابان دانشگاه  - بین دانشگاه  16 و 18 - دانشکده بهداشت- گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
 تلفن محل كار:31892201(9851+)، 31892210(9851+)
رایانامه :Tajfardm@mums.ac.ir
 رشته تحصيلي: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
مرتبه علمي: دانشیار
خیابان دانشگاه  - بین دانشگاه  16 و 18 - دانشکده بهداشت- گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
 تلفن محل كار:31892203(9851+)
رایانامه :Tehranih@mums.ac.ir
 رشته تحصيلي: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
مرتبه علمي: دانشیار
خیابان دانشگاه  - بین دانشگاه  16 و 18 - دانشکده بهداشت- گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
 تلفن محل كار:31892207(9851+)
رایانامه :Gholianam@mums.ac.ir
 رشته تحصيلي: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
مرتبه علمي: دانشیار
خیابان دانشگاه  - بین دانشگاه  16 و 18 - دانشکده بهداشت- گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
 تلفن محل كار:31892202(9851+)
رایانامه :Vahedianm@mums.ac.ir
 رشته تحصيلي: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
مرتبه علمي: استادیار
خیابان دانشگاه  - بین دانشگاه  16 و 18 - دانشکده بهداشت- گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
 تلفن محل كار:31892205(9851+)
رایانامه :Mahdizadehtm@mums.ac.ir
 رشته تحصيلي: مهندسی محیط زیست
مرتبه علمي: استادیار
خیابان دانشگاه  - بین دانشگاه  16 و 18 - دانشکده بهداشت- گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
 تلفن محل كار:31892206(9851+)
رایانامه :Tavakkolisanib@mums.ac.ir