اولویت های پژوهشی اعضای گروه

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

دکتر نوشین پیمان

                                              اولویت های پژوهشی سرکار خانم دکتر نوشین پیمان                          

کاربرد استفاده از الگوها و نظریه های آموزش بهداشت در پژوهش  ارتباط بهداشتی
ارتقاء سلامت و کاهش خطرات ناشی از بیماری های مزمن سلامت زنان
 سواد سلامت در بیمارستان ها و مراکز آموزشی
 مباحث مربوط به سواد سلامت
سلامت مادر و کودک  بهداشت باروری و رفتارهای باروری در زنان
چاقی و فعالیت فیزیکی پژوهش در آموزش
دیابت و فشارخون شیردهی انحصاری