جناب آقای دکتر محمد واحدیان شاهرودی
معاون پژوهشی گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت از سال 1394 تاکنون.
 رشته تحصيلي: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
مرتبه علمي: دانشیار
خیابان دانشگاه  - بین دانشگاه  16 و 18 - دانشکده بهداشت- گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
 تلفن محل كار:31892203(9851+)، 31892210(9851+)
رایانامه :Vahedianm@mums.ac.ir