برنامه اموزشی کارشناسی پیوسته

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 


برنامه آموزشی کارشناسی پیوسته

طول دوره: طول دوره مقطع کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی 4 سال می باشد.

واحدهای درسی: تعداد کل واحدهای درسی این دوره 130 واحد می باشد که بر اساس سرفصل آموزشی ابلاغ شده از وزارت محترم بهداشت شامل

الف- دروس عمومی 22 واحد

ب- دروس پایه و اصلی 32 واحد

ج- دروس اختصاصی اجباری 60 واحد

ج- کارآموزی در عرصه 16 واحد

در مجموع: 130 واحد

دروس پايه و اصلي

کد درس

نام درس

نوع درس و تعداد واحد

دروس پيش‌نياز

واحد

نظري

عملي

3121101

بيو­فيزيک

2

34

0

-

3121102

بيو­شيمي

2

34

0

-

3121103

تشريح و فيزيولوژي

2

26

17

-

3121104

اصول و مباني جامعه شناسي

2

34

-

-

3121105

امار حياتي1

2

17

34

-

3121106

آمار حياتي2

2

17

34

-

3121107

اصول و کليات اپيدميولوژي

2

34

-

3121105

3121108

اکولوژي انساني و بهداشت بين­الملل

2

34

-

-

3121109

توانبخشي و رفاه اجتماعي

2

34

0

-

3121110

کليات پزشکي و بهداشت

2

34

-

-

3121111

اصول تغذيه

2

34

0

-

3121112

فارماکولوژي

2

17

17

-

3121113

مصون سازي فعال و انفعالي

2

17

17

-

3121114

اصول و کليات خدمات بهداشتي

2

34

-

-

3121115

ميکروب­شناسي1(قارچ شناسي و انگل شناسي)

3

34

34

-

3121116

ميکروب­شناسي2 ( باکتري­شناسي و ويروس شناسي)

3

34

34

-

جمع

32

-

 

دروس اختصاصي

کد درس

نام درس

نوع درس و تعداد واحد

دروس پيش‌نياز

واحد

نظري

عملي

3121217

روانشناسي و بهداشت روان

2

34

0

-

3121218

بهداشت دهان و دندان

2

17

34

-

3121219

اقتصاد بهداشت

2

26

17

-

3121220

بهداشت دانش اموزان و مدارس

2

34

0

-

3121221

کاربرد کامپيوتر در تجزيه و تحليلهاي داده­هاي بهداشتي

2

34

0

-

3121222

نظامهاي سلامتي در ايران و جهان

2

34

0

-

3121223

بهداشت سالمندان

2

34

0

-

3121224

مديريت و نظارت در مراکز بهداشتي درماني

2

34

0

-

3121225

تکنولوژي اموزشي

2

34

0

-

3121226

اپيدميولوژي بيماريهاي شايع در ايران

2

34

0

-

3121227

حشره شناسي پزشکي و مبارزه با ناقلين سموم افت کش و کاربرد آنها

2

17

34

-

3121228

برنامه­های ملي مبارزه با بيماري­هاي واگير

2

34

0

-

3121229

بيماريهاي شايع کودکان و طرق پيشگيري از آن

2

34

0

-

3121230

برنامه ملي مبارزه با بيماري­هاي غير­ واگير و اپيدميولوژي آنها

2

34

0

-

3121231

بهداشت محيط1( آب)

1

17

0

-

3121232

بهداشت محيط2( فاضلاب و زباله)

1

17

0

-

3121233

بهداشت محيط 3( مواد غذايي، مسکن، هوا و پيرتوها)

1

17

0

-

3121234

بهداشت حرفه­اي

2

34

0

-

3121235

اصول مديريت در خدمات بهداشتي

2

34

0

-

3121236

بهداشت رواني واعتياد

2

34

-

3121217

3121237

تغذيه کاربردي

2

17

34

-

3121238

بهداشت مادران و کودکان

2

34

-

-

3121239

بهداشت باروري

2

34

-

3121103

3121240

اصول برنامه­ريزي بهداشتي

2

34

-

3121235

3121241

آموزش بهداشت و ارتباطات

2

34

-

-

3121242

بيماريهاي ارثي و مشاوره ژنتيکي

2

34

-

-

3121243

پاتولوژي جغرافيايي ايران( معرفي بيماريهاي شايع)

2

34

-

-

3121244

روش تحقيق در علوم بهداشتي

2

34

34

3121106-3121107

3121245

زبان تخصصي

2

34

0

زبان عمومی

3121246

بهداشت مواد غذايي

2

34

0

 

3121247

اقدامات بهداشتي و کمک­هاي اوليه در شرايط اضطراري

2

17

34

-

جمع

60

-

 

كارآموزي در عرصه

کد درس

نام درس

نوع درس و تعداد واحد

دروس پيش‌نياز

واحد

نظري

عملي

3121348

کارآموزي درعرصه

16

0

816

کليه دروس

جمع

16

0

816

کليه دروس