برنامه اموزشی کارشناسی نا پیوسته

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

برنامه آموزشی کارشناسی نا پیوسته

طول دوره: طول دوره مقطع کارشناسی نا پیوسته بهداشت عمومی2 سال می باشد.

واحدهای درسی: تعداد کل واحدهای درسی این دوره 65 واحد می باشد که بر اساس سرفصل آموزشی ابلاغ شده از وزارت محترم بهداشت شامل

الف- دروس عمومی 13 واحد

ب- دروس پایه و اصلی 11 واحد

ج- دروس اختصاصی اجباری 33 واحد

ج- کارآموزی در عرصه 8 واحد

در مجموع: 130 واحد

دروس رشته کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی

کد درس

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

ساعت

دروس پیشنیاز

نظری

عملی

جمع

الف)دروس عمومی دوره کارشناسی ناپیوسته رشته بهداشت عمومی :

۰۱

اندیشه اسلامی (۲)

 

۲

۳۴

-

۳۴

--

۰۲

انقلاب اسلامی

 

۲

۳۴

-

۳۴

--

۰۳

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

 

۲

۳۴

-

۳۴

--

۰۴

آشنایی با منابع اسلامی (متون اسلامی )

 

۳

۵۱

-

۵۱

--

۰۵

تربیت بدنی(۲)

 

۱

-

۳۴

۳۴

--

۰۶

جمعیت و تنظیم خانواده

 

۲

۳۴

-

۳۴

--

جمع

۱۳

       

ب) جدول دروس پایه و اصلی ( Core ) دوره کارشناسی ناپیوسته رشته بهداشت عمومی:

۰۱

بیو فیزیک

 

۲

۳۴

-

۳۴

---

۰۲

بیو شیمی

 

۲

۳۴

-

۳۴

----

۰۳

آمار حیاتی

 

۲

۱۷

۳۴

۵۱

----

۰۴

اصول اپیدمیولوژی

 

۲

۳۴

-

۳۴

---

۰۵

اکولوژی انسانی

 

۱

۱۷

-

۱۷

---

۰۶

توا نبخشی

 

۲

۳۴

-

۳۴

---

جمع

۱۱

       

ج) دروس اختصاصی دوره کارشناسی ناپیوسته رشته بهداشت عمومی:

۰۷

برنامه هادی ملی مبارزه با بیماریهای واگیر

 

۲

۳۴

-

۳۴

--

۰۸

بیماریهای شایع کودکان و طرق پیشگیری با ان

 

۲

۳۴

-

۳۴

-

۰۹

برنامه ملی مبارزه بابیماریهاغیرواگیرواپیدمیوژی آنها

 

۲

۳۴

-

۳۴

-

۱۰

بهداشت محیط ۱ (آب)

 

۱

۱۷

-

۱۷

-

۱۱

بهداشت محیط ۲ ( فاضلاب و زباله )

 

۱

۱۷

 

۱۷

-

۱۲

بهداشت محیط ۳ (موادغذایی،مسکن،هوا و پرتوها)

 

۱

۱۷

-

۱۷

-

۱۳

بهداشت حرفه ای

 

۲

۳۴

-

۳۴

-

۱۴

اصول مدیریت در خدمات بهداشتی

 

۲

۳۴

-

۳۴

-

۱۵

بهداشت روانی و اعتیاد

 

۲

۳۴

-

۳۴

-

۱۶

تغذیه کاربردی

 

۲

۲۶

۱۷

۳۴

-

۱۷

بهداشت مادران و کودکان

 

۲

۳۴

-

۳۴

-

۱۸

بهداشت باروری

 

۱

۱۷

-

۱۷

-

۱۹

اصول برنامه ریزی بهداشتی

 

۲

۳۴

-

۳۴

۱۴

۲۰

آموزش بهداشت و ارتباطات

 

۲

۳۴

-

۳۴

-

۲۱

بیماریهای ارثی و مشاوره ژنتیکی

 

۱

۱۷

-

۱۷

-

۲۲

پاتولوزی جغرافیایی ایران (معرفی بیماریهای شایع)

 

۱

۱۷

-

۱۷

-

۲۳

روش تحقیق در علوم بهداشتی

 

۲

۲۶

۱۷

۳۴

۰۳و۰۴

۲۴

زبان تخصصی

 

۲

۳۴

-

۳۴

-

۲۵

بهداشت مواد غذایی

 

۲

۳۴

-

۳۴

-

۲۶

اقدامات بهداشتی وکمکهای اولیه درشرایط اضطراری

 

۱

۱۷

-

۱۷

-

جمع

۳۳

       

د) جدول کارآموزی در عرصه دوره کارشناسی ناپیوسته رشته بهداشت عمومی :

۳۱

کار آموزی در عرصه

 

۱۲

-

۶۱۲

۶۱۲