اطلاعیه: برگزاری شصت و چهارمین جلسه ژورنال کلاب به صورت حضوری و مجازی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته شصت و چهارمین جلسه ژورنال کلاب گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت با مشخصات زیر به صورت حضوری و مجازی به شرح زیر برگزار می شود و برای شرکت کنندگان گواهی حضور صادر خواهد شد.


(شرکت در حداقل 5 ژورنال کلاب و ارائه در حداقل 2 ژورنال کلاب شرط لازم برای ارائه مجوز دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت می باشد.)

 

Title Review of Organizational Health Literacy Practice at Health Care Centers: Outcomes, Barriers and Facilitators

journal: International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020; 17(20):7544

 

ارائه دهنده:  سرکار خانم الهام چارقچیان (دانشجوی دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت)

استاد راهنما: خانم دکتر نوشین پیمان

لینک وبینار: https://webinar.mums.ac.ir/behdasht

مکان برگزاری: دانشکده بهداشت _ گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت- اتاق شورا

زمان برگزاری: سه شنبه 1400/06/16، ساعت:11