برگزاری هفتادو هشتمین جلسه ژورنال کلاب گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته هفتادو هشتمین جلسه ژورنال کلاب گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت با مشخصات زیر به صورت حضوری و مجازی به شرح زیر برگزار می شود و برای شرکت کنندگان گواهی حضور صادر خواهد شد.

(شرکت در حداقل 5 ژورنال کلاب و ارائه در حداقل 2 ژورنال کلاب شرط لازم برای ارائه مجوز دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت می باشد.)

Title: Education Based on Theory of Planned Behavior over Sexual Function of Menopausal Women in Iran

Journal: 2017 Journal of Mid‑life Health

 

ارائه دهنده:  محدثه حسین آبادی (دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سلامت)

استاد راهنما: جناب آقای دکتر هادی طهرانی

لینک وبینار: https://webinar.mums.ac.ir/behdasht

مکان برگزاری: دانشکده بهداشت _ گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت- اتاق شورا

زمان برگزاری: سه شنبه 1401/02/27، ساعت:12