اطلاعیه: برگزاری هشتادمین جلسه ژورنال کلاب گروه آموزش و ارتقا سلامت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته هشتادمین جلسه ژورنال کلاب گروه آموزش و ارتقا سلامت با مشخصات زیر به صورت حضوری به شرح زیر برگزار می شود و برای شرکت کنندگان گواهی حضور صادر خواهد شد.

(شرکت در حداقل 5 ژورنال کلاب و ارائه در حداقل 2 ژورنال کلاب شرط لازم برای ارائه مجوز دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت می باشد.)

Title: The Effect of Husbands' Education Regarding Menopausal Health on Marital Satisfaction of Their Wives

Journal: Journal of Menopausal Medicine 2017;23:15-24

 

ارائه دهنده:   محدثه حسین آبادی  (دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سلامت)

استاد راهنما: جناب آقای دکتر طهرانی

لینک وبینار: https://webinar.mums.ac.ir/behdasht

مکان برگزاری: دانشکده بهداشت _ گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت- اتاق شورا

زمان برگزاری: سه شنبه 1401/03/24، ساعت:12