گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

اطلاعیه هشتاد و چهارمین جلسه ژورنال کلاب گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته هشتاد و چهارمین جلسه ژورنال کلاب گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت با مشخصات زیر به صورت حضوری برگزار می شود و برای شرکت کنندگان گواهی حضور صادر خواهد شد.

Title: Teacher Training and Engagement in Health Promotion Mediates Health Behavior Outcomes 

Journal: Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19, 3128

 

ارائه دهنده:  مریم قهرمانی (دانشجوی دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت)

استاد راهنما: سرکار خانم دکتر مهدیزاده

لینک وبینار: https://webinar.mums.ac.ir/behdasht

مکان برگزاری: دانشکده بهداشت _ گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت- اتاق شورا

زمان برگزاری: سه شنبه 1401/08/10، ساعت:12