گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

اطلاعیه هشتاد و هفتمین جلسه ژورنال کلاب گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته هشتاد و هفتمین جلسه ژورنال کلاب گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت با مشخصات زیر به صورت حضوری برگزار می شود و برای شرکت کنندگان گواهی حضور صادر خواهد شد.

Title: Effects of an ergonomic intervention program based on the PRECEDE-PROCEED Model for reducing work-related health problems and exposure risks among Emergency Medical Dispatchers

Journal: Int Arch Occup Environ Health2022 Aug;95(6):1389-1399.

 

ارائه دهنده:  الهام فرجام (دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سلامت)

استاد راهنما: جناب آقای دکتر محمد واحدیان

لینک وبینار: https://webinar.mums.ac.ir/behdasht

مکان برگزاری: دانشکده بهداشت _ گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت- اتاق شورا

زمان برگزاری: سه شنبه 1401/09/01، ساعت:12