گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

اطلاعیه: هشتاد و ششمین جلسه ژورنال کلاب گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته هشتاد و ششمین جلسه ژورنال کلاب گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت با مشخصات زیر به صورت حضوری برگزار می شود و برای شرکت کنندگان گواهی حضور صادر خواهد شد.

Title:The Effects of Non-Pharmaceutical Intervention Based on the Protection Motivation Theory in Promoting COVID-19 Prevention Behaviors in the Older Adults 

Journal: Aging Medicine and Healthcare

 

ارائه دهنده:  علی منتظران (دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سلامت)

استاد راهنما: سرکار خانم دکتر مهدیزاده

لینک وبینار: https://webinar.mums.ac.ir/behdasht

مکان برگزاری: دانشکده بهداشت _ گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت- اتاق شورا

زمان برگزاری: سه شنبه 1401/08/24، ساعت:12